Aktivitet

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet. Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.

Rekruttering

Rekrutteringsplan

Oppstart 6 åringer
Alle gutter og jenter i Hatlane skolekrets

 

Rekruttering

 • Fast oppstart første uken etter påske. Første uken er det foreldremøte, aktivitet uken etter
 • Invitasjon sendes ut i alle barnehagene i området 2 uker før oppstart
 • Informasjon om oppstart legges ut på hjemmeside, facebook og instagram

Målet er å nå 100% av alle potensielle 6 åringer i Hatlane og få de innom trening i oppstartperioden som varer frem til sommerferien.
Vi har som mål at 80% av alle 6 åringene på Hatlane barneskole skal ha begynt med fotball når fotballen starter opp igjen på høsten.

 

Aktivitet

 • Klubben gjennomfører de to første treningsøktene med trenerveileder og trenere fra klubben
 • Aktiviteten gjennomføres etter en gitt mal og er i henhold til klubbens sportsplan og NFFs retningslinjer for barnefotball
 • Lagets trenere får tett oppfølging av klubbens trenerveileder det første året
 • Klubben sørger for at lagene er påmeldt miniturneringene
 • Spillform 3’er fotball
 • Treningstid fra 17.00-18.00 på Ratvika Stadion

Alle trenerne må ta Grasrottrener delkurs 1 – barnefotballkurset – klubben dekker dette kurset og følger opp deltagelse ved trenerveileder.

 

Utstyr

Oppstartslagene får:

 • Tilstrekkelig med baller
 • Hatter/kjegler
 • Vester
 • Tilgang på 3’er bane med vandt
 • Spillerne får draktoverdel
 • Trenerne får treningsoverdel

 

Økonomi

 • Det er ingen økonomiske forpliktelser det første året, 6 åringene er fritatt treningsavgift, medlemsavgift, loddsalg og kioskvakter

Informasjon trenings og medlemsavgift

Det skal være rom for alle i Aksla IL! Ved økonomisk vanskelighet med å betale kontingent eller treningsavgift, ta kontakt med daglig leder så finner vi en løsning. 

 

Fotball for alle

Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.

Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verd.

 

Rekrutteringsansvarlig har som arbeidsoppgaver å utføre oppgavene knyttet til rekrutteringsplanen. 


Dokumenter

Invitasjon oppstart 6 åringer 

Presentasjon foreldremøte


Nyhetssaker

Oppstartsmøte fotball og infomøte håndball 1.klasse - Aksla IL

 

Rekrutteringsansvarlig - nivå 2

Leder av yngres avdeling i samarbeid med trenerveileder er ansvarlig for oppstart av nye årskull i klubben.

Rekrutteringsansvarlig - oppgaver

 • Levere ut informasjon om oppstart for 6 åringene i alle barnehager i Hatlane området i løpet av mars. 
 • Nyhetssak på hjemmesiden, instagram og facebook i løpet av mars, reminder når det nærmer seg oppstart.
 • Avholde foreldremøte i forkant av første trening, se mal. 
 • Oppfølging av lagleder første perioden for å sikre at lagleder kommer inn i rollen og får en god start.

En funksjonsbeskrivelse for rekrutteringsansvarlig i klubben bør inneholde noe om disse punktene:

 1. Kompetansekrav – hvilken faglig kompetanse bør tillegges denne funksjonen – her kan både formell trenerkompetanse og annen kompetanse (erfaring) bringes inn.
 2. Tidspunkt for oppstart av nye årganger. NFF anbefaler at klubben har ett eller flere «faste» tidspunkt for oppstart av nye årganger.
 3. Antall tiltak – funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvor mange og hvor lenge rekrutteringsansvarlig har ansvaret for treningene for disse nye gruppene. I noen klubber kan det være nok med to til tre tiltak, mens andre kan ha behov for at dette går over lengre tid.
 4. Rekrutteringsansvarlig bør også ha ansvaret for innholdet i disse tiltakene for på den måten bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben.
 5. Noen klubber ønsker å dele årskullene inn i mer «faste» lag for kortere eller lengre perioder. Da er det naturlig at rekrutteringsansvarlig har en sentral rolle i denne laginndelingen, basert på retningslinjene fra klubbens sportsplan.
 6. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om hvordan dette ansvaret skal ivaretas.
 7. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Funksjonsbeskrivelsen bør si noe om når og hvordan disse kan organiseres og gjennomføres. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 8. Rekrutteringsansvarlig bør ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.
 9. Rekrutteringsansvarlig skal kjenne til NFFs retningslinjer for ungdomsfotball
 10. Rekrutteringsansvarlig skal ha kjennskap til breddereglementet, laginndelinger og turneringsbestemmelser.
 11. Rekrutteringsansvarlig skal ha inngående kunnskap om klubbens sportsplan

Sportsplan

Dette er vårt planverk for å drive med god aktivitet på alle nivå

Formålet med planen er å sikre kvaliteten på det sportslige og utenomsportslige arbeidet i Aksla IL på alle nivåer i klubben. Den skal være et levende styringsmiddel for ledere, trenere, foreldre og spillere

Hva er Aksla IL?

Hvorfor «drives» Aksla IL?

Hvordan «skaper» vi beste utgave av Aksla IL?

«Ingen fortjener å tilhøre et bedre lag, enn det man er villig til å være med på å skape selv»

Sportsplanen skal være med å bedre det sportslige og sosiale fotballtilbudet i Aksla IL. Den skal skape klubbidentitet samt legge grunnlaget for fornuftig og målrettet lag- og spillerutvikling i et inkluderende og positivt idrettsmiljø – idrettsglede for alle

Akslaskolen skal være styrende for det sportslige arbeidet som gjøres i klubben 


Dokumenter

Aksla IL Fotball sportsplan

Komprimert sportsplan

Sportslig ledelse

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg - struktur.JPG

Sportslig utvalg består av  

2 sportslige utvalg  - ett for gutter og ett for jenter

Sportslig utvalg gutter:
Sportslig leder
1 representant barnefotball
1 representant ungdoms/voksenfotball
Trenerveileder

Sportslig utvalg jenter:
Sportslig leder
1 representant barnefotball
1 representant ungdoms/voksenfotball
Trenerveileder


Oppgaver for sportslig leder

 • Sportslig ledere kaller inn til møte for sine utvalg - minimum 4 ganger i året
 • Sammen med trenerveileder ha ansvar for å kvalitetssikre og ansette trenere i ungdom/senior (15/16 år-senior) 
 • Spille inn økonomisk behov knyttet til treneransettelser til styret før 30.09.XX
 • Sportslig leder er ansvarlig for at all aktivitet knyttet til sportslig utvalg kommer inn i årshjulet og at planlagt aktivitet blir gjennomført

Oppgaver sportslig utvalg

 • Sportslig utvalg skal ha ansvar for forvaltning og videreutvikling av sportsplanen – Akslaskolen 
 • Planlegge og gjennomføre faglige arrangement/forum/foredrag - fremsnakke NFFs trenerutdanning 
 • Ansvarlig for at klubben når sine målsettinger for ungdoms og seniorfotball
 • Ansvarlig for at klubben klarer å nå sine måletall på antall aktive
 • Sportslig utvalg deltar på 1 trenerforum i året
 • Konflikthåndtering
 • Sportslig utvalg fremstår som et bindeledd mellom trener og klubb
 • Spille inn økonomiske behov til styret mtp arrangement

Trenerveileder

Trenerveilederen har vært et satsingsområdet for NFF over mange år og er en sentral rolle for klubbens sportslige satsing. En trenerveileder kvalitetssikrer kvaliteten og fungerer som en støttespiller for klubbens trenere. Gjennom godt arbeid håper vi at trenerveileder kan være med på og gjøre aktiviteten litt mindre tilfeldig fra årskull til årskull.

Formell kompetanse

Trenerveilederen må ha formell kompetanse på plass, minimum fullt Grasrottrenerkurs. I tillegg må trenerveileder ha NFF Trenerveilederen eller ha planer om å ta det ved første mulighet.


Krav til trenerveilederen

 • Gi trenerne direkte oppfølging på feltet – trening og kamp. Gode trenere skaper gode utviklingsmiljø
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben
 • Rekruttere nye trenere
 • Planlegging og gjennomføring av trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan de gjennomføres og at de blir gjennomført iht. sportsplanen
 • Bistå trenerne i planleggingen av deres ukentlige aktiviteter – trening og kamp
 • Bidra til at trenerne føler trygghet og får økt sin kompetanse 

Ved oppstart for 6-åringer

 • Få tak i klasselistene
 • Ta kontakt med aktuelle trenere
 • Presentere Aksla IL og sportsplanene for de aktuelle trenerne
 • Sette sammen trenerteamet
 • Lede de første treningene sammen trenerteamet – implementere sportsplanen

Trenerveilderen må være

 • det sportslige «limet» mellom klubbens sportslige ledelse og trenerne
 • «spydspissen» til å følge opp de sportslige retningslinjene (sportsplanen) og den praktiske utøvelsen som trenerne gjennomfører

Trenerveilederen må inne ha

 • Gode menneskelige egenskaper, evne til å bygge relasjoner
 • Ha stor personlig integritet og ha evne til å se andre menneskers behov i sentrum
 • Tilstedeværelse på banen, evne til å ta utgangspunkt i den som skal veiledes, overføre faglige budskap og følge opp arbeidet over tid
 • Evne å bygge en kultur for feedbackDommerutvikling og dommeransvarlig

Rekruttering av dommere

Hvert år arrangeres klubbdommerkurs for 13 åringer, alle 13 åringer oppfordres til å delta på kurset uavhengig av om de ønsker å dømme kamper. Dette gjør at vi får en fin flyt av nye dommere hvert år og spillere som får et bedre forhold til reglementet. 
Kurset gjennomføres mars/april, utføres av person henvist av kretsen.  

Vi benytter våre nye dommere på miniturnering som en fin første arena med dommerveileder til stede. Jevnlig oppfølging av dommere gjennom våre lagledere og kampverter, vi er opptatt av dommerne får feedback og blir tatt vare på i hverdagen. 
Faglig påfyll gjennom dommerforum. 

Fotballspillere som gir seg som aktive utøvere blir prøvd rekruttert som dommere. 

 

Dommerutvikling

Dommerne har en dommeransvarlig som de kan kontakte og sparre med. Faglig påfyll i dommerforum som arrangeres 2 ganger i året (Vår/høst).

Dommeransvarlig oppfordrer klubbens dommere til å delta på dommerkurs og samlinger som Sunnmøre fotballkrets arrangere, klubben dekker kostnader relatert til slike arrangementer. 

Vi har mange aktive fotballspillere som dømmer, det er allmenn aksept for at spillere som dømmer prioriterer de dommeroppdragene de påtar seg. 

 

Rutiner for tildeling av dommeroppdrag

I Spond ligger alle dommerne som ønsker å dømme kamper. Kampene legges ut fredager og dommerne melder sin interesse. Kampene fordeles jevnt og tilpasses de ulike dommernes erfaringer og ønsker. 

Oversikten over kamper med dommer blir lagt ut på klubbens kanaler for trenere/lagledere søndager. 

 

Krav til dommeransvarlig

 • Gi dommerne direkte oppfølging på feltet i kamp, gode dommerveiledere skaper gode utviklingsmiljø
 • Rekruttere nye dommere
 • Planlegging og gjennomføring av dommerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan de gjennomføres
 • Planlegge de ukentlige dommeroppdragene
 • Bidra til at dommerne føler trygghet og får økt sin kompetanse 
 • Opprette en egen plattform for trenerne på sosiale medier – Spond
 • Sosiale arrangement 
 • Være det sportslige «limet» mellom klubbens sportslige ledelse og dommere

Viktige egenskaper for dommeransvarlig

 • God med mennesker
 • Bygge relasjoner
 • Ha stor personlig integritet og ha evne til sette andre menneskers behov i sentrum
 • Tilstedeværelse på banen, evne til å ta utgangspunkt i den som skal veiledes, overføre faglige budskap og følge opp arbeidet over tid
 • Evne å bygge en kultur for feedback


Dommeransvarlig
Joachim Flataker

Sesongplanlegging og kampavvikling

Klubben skal planlegge kommende sesong og følge opp kampavviklingen slik at det skapes arenaer for god utvikling og mestring.

Gode rutiner og fastsatte retningslinjer i klubben rundt kampavvikling vil lette hverdagen for alle som er involvert. 

Lagspåmelding

Trenerveileder og FIKS ansvarlig i Aksla IL kaller inn lagene en kveld i forkant av lagspåmelding der hvert lag får 15 minutter på klubbhuset. 
Målet med møte er at vi får meldt på riktig antall lag ut fra antall aktive, i rett spillform og på rett nivå. Slik kvalitets sikrer vi at de aktive får en arena å spille på og at det ikke blir for lite/mye spilletid. 

Antall aktive pr lag

For å finne riktig kamparena er det greit at lag på tvers kommuniserer og at trenerveileder er med og holder tråden i dette. 

For 3'er fotball skal det være ca. 5 aktive pr lag.
For 5'er fotball skal det være ca. 7 aktive pr lag.
For 7'er fotball skal det være ca 9 aktive pr lag.
For 9'er fotball skal det være ca 12 aktive pr lag.
For 11'er fotball skal det være ca 15 aktive pr lag. 

Klubben arrangerer lagledermøte i begynnelsen av året og før sesongstart i august lagledermøte der lagspåmelding og retningslinjer for kampavvikling er en del av agendaen. 


Kamper

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Aksla Il etterlever NFFs ønsker om at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. 

Organiseringen av kampen/turneringen/arrangementet er godt lagt til rette, les hvordan under: 

Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
Lagleder setter opp lister på foreldre som på omgang må stille som kampvert. Kampverten stiller i gul kampvert vest som gjør at han er synlig for alle involverte. Kampverten tar i mot dommer og gjestende lag og ønsker de velkommen og henviser de til fasilitetene de kan benytte seg av. Kampverten skal være godt kjent med fairplay reglene. 

Miniturneringer 
Lagene fra klubben som deltar i turneringen er selv ansvarlig for arrangementet. De står for kiosk, kampvert og dugnadskraft som håndterer formalitetene med å sette opp baner. Kampoppsettet lages etter anbefaling av krets og sendes ut til deltagende lag en uke i forveien. Det er viktig at arrangørlagene også er tidlig ut å booker dommere, og som en del av rekrutteringsstrategien for dommere så benytter vi klubbdommere som får en fin arena å dømme sine første kamper på. Da er det også enkelt å kjøre et informasjonsmøte i forkant, løpende oppføling på dagen og en god evaluering etter endt turnering. 

Fair play-møtet 
I forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.

Formaliteter  
Lagene får tildelt banen minimum 15 minutter før kampstart, da har lagene selv ansvar for å sette opp opp banen på tildelt området. Dommerregningene sendes til daglig leder som legger den inn i fakturasystemet. Kiosken skal alltid være åpen på kampdag og turneringer. 

Sanksjoner
Daglig leder er klubbens kontaktperson og mottar klager og eventuelle sanksjoner fra krets. Daglig leder håndterer saken eller overlater det til sportslig utvalg avhengig av hva saken gjelder. 

Ekstratilbud - nivå 2

En kvalitetsklubb på nivå 2 er god på aktivitet. Treningshverdagen på dette nivået er basert på en godt strukturert plan som vises på feltet. Godt skolerte trenere og ledere ser viktigheten i å planlegge og tilrettelegge for å nå de målene som ligger i planverket. Klubben skal på nivå 2, i tillegg til sin ordinære trening- og kampaktivitet, legge til rette for ekstratilbud som forsterker visjonen om flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Hensikten med ekstraaktiviteten er å tilrettelegge for mer og bedre aktivitet på anleggene som ligger klare til bruk. Klubber som byr på ekstraaktiviteter lykkes oftere med rekruttering og integrering og vil derfor være i forkant med andre elementer i klubbutviklingen. Klubben skal på dette nivået tilby aktivitet utover det ordinære trenings- og kamptilbudet. Disse tilbudene kan også være kompetansehevende tiltak mot roller som trener/leder/dommer og rollespesifikk oppfølging som tiltak for klubbens keepere.

 • Klubben skal tilby to ekstraaktiviteter.
 • Tilbudet skal være åpent for alle.
 • Tilbudet kan være kompetansehevende tiltak
 • Klubben skal ha en bevisst holdning til økonomi rundt tilbudene og kunne synliggjøre inntekter og kostnader.
 • Klubben skal ha dialog med de forskjellige gruppene i utviklingen av tilbudene.
 • Klubben skal ha trenere og ledere med riktig kompetanse knyttet til aktivitetene.

Aktiviteter:

Aktivitetene kan være tidsbegrenset men ikke være enkelttiltak. Under følger eksempler på aktiviteter som kan benyttes i klubbene.

 • Tine Fotballskole
 • Telenor x-tra
 • Trenerkurs
 • Lederkurs
 • Dommerkurs
 • Keeperskole