Hva er Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er en kvalitetsstandard og sertifiseringsprogram utviklet av Norges Fotballforbund (NFF) for norske fotballklubber. Målet med Kvalitetsklubb er å heve standarden og kvaliteten på fotballklubber i Norge ved å gi dem retningslinjer og verktøy til å forbedre driften og organisasjonen sin.

NFFs strategiplan 2020-2025. 

Strategiplanen inneholder både ny visjon og nye verdier for NFF og norsk fotball: 

VISJON: Fotball for alle - glede, drømmer og fellesskap
VERDIER: Trygg – inkluderende – modig

Visjon:

Fotball for alle er hovedbudskapet for vår aktivitet, forsterket av det emosjonelle uttrykket glede, drømmer og fellesskap. Visjonen skal være retningsgivende, inspirerende og utfordrende. Vår visjon skal uttrykke hva vi vil og ønsker å oppnå gjennom vår aktivitet og vår samfunnsrolle. Ikke bare i organisasjonen, men også i samfunnet.

Verdier:

FAIR PLAY og RESPEKT er fotballens internasjonale kjerneverdier og grunnleggende for all vår aktivitet. Hos NFF underbygges de av verdiene: TRYGG – INKLUDERENDE – MODIG.

TRYGG
I NFF skal vi ta vare på våre medlemmer og ansatte. Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Trygg fotball for alle innebærer nulltoleranse for vold. I NFF skal vi være trygge på våre prosesser, veivalg og beslutninger.

INKLUDERENDE
Fotball er for alle. Vi praktiserer likeverd og sørger for integrering i våre aktiviteter. Det skal være åpenhet om prosesser og beslutninger. Vi skal vise respekt, glede og engasjement.

MODIG
Vi skal være ambisiøse. På banen, klubbkontorene, i administrasjonen sentralt og i krets. I toppen og i bredden. I vårt samfunnsengasjement, i kampen for likeverd og inkludering, når vi setter mål for landslagene. Vi må vise mot som spillere, trenere, dommere og ledere på alle nivåer. Verdiene bruker vi i alle vurderinger og beslutninger, og de skal være styrende for våre holdninger og adferd. Verdiene skal kjennetegne organisasjonen vår og menneskene i den.


Veien er målet

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere. 

Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.

Det er en klar målsetting å utvikle konseptet videre som banebrytende for norsk fotball, som også er presist og målbart i forhold til strategiplan og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå. 

Klubbene søker til sine kretser om å bli tatt opp som kvalitetsklubb. Deretter må det startes en prosess i klubben som kretsene veileder frem til et opptak. Klubben jobber med de relevante kriteriene frem til en slik godkjennelse. Om ikke alle kriteriene er oppfylt, vil det legges en ny plan med veiledning og oppfølging frem til ferdigstillelse. Det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom enklere verktøy enn selve søknadsprosessen. 

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi i Aksla å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet. Akslas identitet (DNA), er avgjørende for at vi som klubb skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God og inkluderende aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig. Vi søker derfor alltid etter kunnskap og tillitsvalgte som kan være med på å ta oss til the next level! 

Velkommen til Aksla IL!

Konseptet pr 29.05.24