Aksla IL har et eget kriseteam. Dette gjelder for følgende saker:

Ved

 • Overgrepssaker
 • Ulykke med personskader
 • Økonomisk utroskap

Ring:

Brann - 110

Politi - 112

Ambulanse - 113

Ved

 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. I dette ligger også mobbing og trakassering. 
 • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag eller uønsket oppmerksomhet fra det offentlige

Ring:

Daglig leder, klikk her for kontaktinfo

Styreleder, klikk her for kontaktinfo

Klubbrepresentant, klikk her for kontaktinfo

Alle henvendelser til kriseteamet behandles konfidensielt.

Det er viktig å understreke at i en nødsituasjon ringer man først vanlige nødnummer! Deretter tar man kontakt med en av kontaktpersonene i Aksla IL. Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/ kriseteam i Ålesund kommune.   

Varslere (de som melder fra om forholdet) skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal underrette klubbens ledelse. Varsler skal også informeres om at alvorlige forhold umiddelbart også må meldes til politiet. Det gjøres oppmerksom på at Sentrum helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge som bor i vårt område. Ta kontakt pr telefon: 70 16 43 20 – her blir dere henvist til det helsepersonalet som har ansvaret for gjeldende barn.

Det finnes også helsesøster ved Hatlane skole. Elever/ foresatte kan ta kontakt her dersom de har spørsmål. Telefon: 70 16 26 59 eller 94 52 57 75.

GENERELT

Aksla IL ønsker å sikre at alle barn og unge som deltar i våre aktiviteter og arrangementer skal kunne gjøre dette innenfor trygge rammer. Alle i Aksla IL er ansvarlige for at miljøet i klubben oppleves som trygt, uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

POLITIATTEST

Aksla IL vil kreve fremlagt politiattest av ansatte, frivillige som arbeider med barn og unge i Aksla IL (inkl. dommere). Attesten skal i utgangspunktet legges frem før engasjementets oppstart, dog senest tre måneder etter slik oppstart.

 

TAUSHETSPLIKT

Alle i Aksla IL har taushetsplikt (uvedkommende skal ikke informeres om de opplysninger en får kjennskap til om enkeltpersoner). Taushetsplikten gjelder også etter tjeneste i Aksla IL. Unntak fra dette forekommer når det foreligger en opplysningsplikt til politiet (etter straffeloven paragraf 139) eller barnevernet (etter barnevernsloven paragraf 6-4-2) og/ eller ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling av barn.

 

RUSMIDLER

Det skal ikke forekomme alkoholinntak i forbindelse med aktiviteter knyttet til våre lag og aktive. Dette gjelder for eks;

 • på reise ved turnering eller bortekamper (dette gjelder også foresatte og andre i støtteapparatet rundt et lag)
 • det er totalt alkoholforbud for spillere 24 timer før alle kamper
 • i garderoben og ved felles transport etter trening og kamper
 • ved lagssammenkomster/ årsavslutninger ol.

I tillegg til dette skal våre ledere/ trenere/ støtteapparat være oppmerksomme på overdreven bruk av medikamenter og næringsmidler.

 

ØKONOMISK UTROSKAP

Det skal foreligge gode rutiner som skal følges for å forhindre økonomisk utroskap. Det skal blant annet alltid være to personer som teller penger etter arrangement og kioskvakter. Skjema for opptelling skal benyttes og signeres av begge parter.

 

OVERGREP/ MOBBING/ TRAKASSERING

Ved aktiviteter og arrangementer for barn og unge bør det være minimum to voksne til stede (ideelt sett bør det være en voksen for hvert femte barn i yngre klasser). En voksen (alder over 18 år) fra Aksla IL skal aldri reise alene på tur med en gruppe barn.

 

Videre skal våre ledere og trenere;

 • Behandle alle med respekt
 • Avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som voldelig eller krenkende
 • Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket
 • Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet
 • Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn, kulturelle bakgrunn, religion eller seksuell orientering på en negativ måte eller på annet vis fremstå trakasserende/ sterkt nedsettende
 • Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet
 • I størst mulig grad unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere tilstede eller det er avtalt med foresatte eller idrettslederen
 • Vise respekt for utøvernes/ trenernes/ ledernes privatliv og unngå nærgående spørsmål om private forhold
 • Unngå doble relasjoner
 • Filming, fotografering og lydopptak i garderober som kan virke trakasserende/ sterkt nedsettende er uakseptabelt
 • Gripe inn og varsle klubbens kriseberedskapsgruppe dersom man opplever brudd på disse retningslinjene

Vi viser også til avvergingsplikten (Straffelovens paragraf 196). Alle har en plikt til å melde til rette myndighet (normalt politiet) dersom man har kunnskap om at en straffbar handling er i ferd med å skje (for eks. ran, familievold og seksuelle overgrep – særlig mot barn).

 

ULYKKER MED PERSONSKADE

Det gjennomføres jevnlig førstehjelpskurs for trenere, lagledere og støtteapparat. Hjertestarter finnes på klubbhuset og i Hatlane Idrettshall. Alle trenere og lagledere skal gjøres kjent med hvor disse er plassert og hvordan de brukes (evt. hvem som kan bruke dem).

 

Ved skade følg link til Skadetelefonen 

 

EVALUERING

All aktivitet og alle vedtak i forbindelse med krisehåndteringsarbeidet skal loggføres på en slik måte at det kan dokumenteres og arkiveres. Dette behandles konfidensielt. Tidspunkt, melding/ vedtaksinnhold og iverksatte tiltak skal fremgå. I ettertid av krisen skal krisehåndteringsarbeidet evalueres. Resultatet av evalueringen legges frem i en rapport for hovedstyret. Den erfaringen man har tilegnet seg gjennom krisehåndtering av den oppståtte situasjonen skal brukes til en evt. oppdatering av gjeldende kriseberedskapsplan.


MELDESKJEMA